Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agencja Artystyczna SAR SARGSYAN CULTURAL ENTERTAINMENT /www.ce.sarsargsyan.com /;
  • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych;
  • Pana / Pani dane osobowe, dane osobowe dziecka* są przetwarzane zgodnie z celem wskazanych w oświadczeniu;
  • W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana / Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny;
  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane od 01.01.2023 do 31.12.2024.

Przysługuje Pani / Panu prawo do:

  • dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wycofania zgody, gdy Pani / Pan ją wyraził. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych, w zakresie, w jakim Pani / Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 

--

Pliki do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(Wypełnioną i podpisaną zgodę należy dołączyć do ankiety zgłoszeniowej)